کتابخانه دیجیتال تبیان، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی. نرم­افزار مورد­استفاده: تبیان (محصول سازمان تبلیغات اسلامی)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://www.tebyan.net/Library.html

کتابخانه دیجیتال ارم، وابسته به شرکت ارتباطات رایانه مصباح و جهاد دانشگاهی فارس. نرم­افزار مورد­استفاده: ارم (محصول شرکت ارتباطات رایانه مصباح و جهاد دانشگاهی فارس)؛ قابل دسترس با نشانی:

www.dlib.ir

کتابخانه دیجیتال نورلیب، وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. نرم­افزار مورد­استفاده: نورلیب (محصول مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی)؛ قابل دسترس با نشانی:

www.noorlib.com

کتابخانه دیجیتال سنا، وابسته به پژوهشگاه علوم و فناوری  اطلاعات ایران. نرم­افزار مورد­استفاده: سنا [محصول همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری  اطلاعات ایران و شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق]؛ قابل دسترس با نشانی:

http://database.irandoc.ac.ir/DL/Search

کتابخانه دیجیتال دانشگاه کارآفرینی. نرم­افزار مورد­استفاده: وستا (محصول شرکت فن آوری اطلاعات وستا) قابل دسترس با نشانی:

http://ent.ut.ac.ir/lib/LoginPage.aspx

کتابخانه دیجیتال دید، وابسته به مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران. نرم­افزار مورد­استفاده: دید؛ قابل دسترس با نشانی:

www.did.ir

کتابخانه دیجیتال رسان، وابسته به مجلس شورای اسلامی. نرم­افزار مورد­استفاده: پاپیروس؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dl.ical.ir/Websearch/Forms/Index.aspx

کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران "طرح حرم". نرم­افزار مورد­استفاده: پاپیروس؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dl.nlai.ir/UI/Forms/Index.aspx

کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی بیرجند. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dlib.bums.ac.ir/parvan/home

کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://vlib.itrc.ac.ir/parvan/home

کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.ahlolbait.ir/parvan/home

کتابخانه دیجیتال نهاد کتابخانه­های عمومی کشور. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://www.irandl.org.ir/web-browse/home.do

کتابخانه دیجیتال علوم انسانی تهران، وابسته به اداره کل فرهنگ شهرداری تهران. نرم­افزار مورد­استفاده: آذرخش (محصول شرکت نرم­افزاری پارس آذرخش)؛ قابل دسترس با نشانی:

ebook.tehran.ir/

کتابخانه دیجیتال مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان. نرم­افزار مورد­استفاده: آذرخش (محصول شرکت نرم­افزاری پارس آذرخش)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://Lib.hozehkh.com

کتابخانه دیجیتال مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام. نرم­افزار مورد­استفاده: آذرخش (محصول شرکت نرم­افزاری پارس آذرخش)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://archlibserver.imam-khomeini.ir

کتابخانه دیجیتال پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان، وابسته به وزارت آموزش و پرورش. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://www.asrketab.ir:801/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه صنعت نفت. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://search.library.ripi.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه نیرو. نرم­افزار مورد استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://digital-lib.nri.ac.ir/diglib/WebUI/Login.aspx

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم دانشگاه تهران. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dlib.ut.ac.ir

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.iaun.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

کتابخانه دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://194.225.166.40/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

کتابخانه دیجیتال دانشگاه سیستان و بلوچستان. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://libsim.usb.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

کتابخانه دیجیتال سازمان توسعه و نوسازی معادن. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

www.imidro.org

کتابخانه دیجیتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://iclib.nipc.net/simwebclt

کتابخانه دیجیتال شرکت مهندسی و ساختمان گاز ایران، وابسته به وزارت نفت. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.nigceng.ir/simwebclt

کتابخانه دیجیتال فرهنگستان هنر. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://84.241.57.83:8080/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

کتابخانه دیجیتال مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.icst.ac.ir/simwebclt

کتابخانه دیجیتال نوسا بوکس. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://www.nosabooks.com

کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.iut.ac.ir/Default.aspx?browserEngin=IE

کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.jsu.ac.ir/

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و صنعت. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dl.iust.ac.ir/Default.aspx?browserEngin=IE

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. نرم­افزار مورداستفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.ssu.ac.ir/

کتابخانه دیجیتال دانشگاه هنر اصفهان. نرم­افزار مورد استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.aui.ac.ir/

کتابخانه دیجیتال دانشگاه یزد. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.yazduni.ac.ir/

کتابخانه دیجیتال شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.istt.org/

کتابخانه دیجیتال دانشگاه اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.ui.ac.ir/

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گیلان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.istt.org/

کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dlim.ir/


کتابخانه دیجیتال رز سیستم: شامل  پایگاه های اطلاعاتی جهانی؛ قابل دسترس با نشانی:

 

http://www.knito.com/

 

کتابخانه دیجیتال مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛ قابل دسترس با نشانی:

http://islamicdoc.org/digitallibrary/dl.html


برچسب‌ها: کتابخانه های دیجیتال ایران, منابع دیجیتالی, کتابخانه مجازی, آدرس های کتابخانه های دیجیتال
+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 11:24 توسط حامد علیپور حافظی |